top of page

Finansdirektøren må ta en sentral rolle i bærekraftige bedrifter. Les hvordan.

Finansdirektøren ses ikke tradisjonelt på som en forkjemper for bærekraft og klimatiltak. Det er i rask endring, og finansdirektøren tar - eller MÅ ta - ledelsen for bærekraft og klimatiltak og omstillingen til en nullutslippsøkonomi.


Laura Palmeiro og Delphine Gibassier gir i Harvard Business Review fire grunner til dette skiftet:


1. Investeringsbeslutninger

Tiltak for å redusere og tilpasse oss klimaendringene vil kreve investeringer av 10 billioner kroner årlig frem til 2030. Samtidig er 40 - 400 billioner kroner i børsnoterte verdier i risiko innen århundreskiftet, avhengig av hvor stor oppvarmingen vi får.


2. Kostnadsbesparelser

Bærekraft og klimatiltak fører til utslippsreduksjoner og smartere drift, som igjen kan gi lavere energibruk og lavere kostnader.


3. Engasjerte investorer

Finansmarkedene er opptatt av bærekraft og klimarisiko og ønsker at det integreres i bedriftens finansielle rapportering.


4. Forretningsmuligheter

Det er store muligheter innen grønne, bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller på tvers av alle bransjer.


Finansdirektøren har med andre ord mye å vinne på å ta bærekraft på alvor, og mye å tape hvis de henger etter.HVORDAN FINANSDIREKTØREN KAN AKSELERERE DET GRØNNE SKIFTET


Her er fire måter finansdirektøren kan akselerere det grønne skiftet.


Grønnere, bærekraftige økonomiske verktøy og modeller

Det finnes en rekke eksempler på bedrifter som oppdaterer sine investeringsmodeller til å premiere grønne investeringer, implementerer interne CO2-avgifter og integrerer bærekraftdata i sine styrings- og rapporteringssystemer. Disse tiltakene setter bærekraft på agendaen blant beslutningstagere på alle nivåer, fra toppledelssen, til innkjøp, produktutvikling og produksjon.


Rimelige, grønne finansieringsmuligheter

Finansdirektører kan hente store besparelser og bedre betingelser fra å være frempå i forhold til grønne lån, obligasjoner og andre grønne finansieringsalternativer.


Frempå i forhold til nye rapporteringsregler

Regnskaps- og rapporteringsreglene forbundet med bærekraft strammes raskt inn og investorer forventer stadig mer oppdatert og spesifikk informasjon. Allikevel viser The Governance Group at 29 av de 100 største selskapene på Oslo Børs ikke omtalte miljømessige forhold på noen meningsfull måte i sine årsrapporter for 2019. Finansdirektører og økonomiavdelinger har åpenbart en viktig, men utfordrende jobb å gjøre.


Nye og utvidede roller

Som følge av disse endringene, så er selve økonomiavdelingen også i rask endring. Eksisterende stillinger endrer innhold og nye stillinger kommer til. Økonomiansatte som viser vilje og evne til å tilegne seg nye ferdigheter har en gylden mulighet de neste årene.


Finansdirektøren står overfor en stor omstilling. I løpet av de neste årene vil rollen endres dramatisk og en ny, mer bærekraftsorientert profil vil vokse frem.


27 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page